Zagospodarowanie wody -> Zbiorniki rozsączające

Zbiorniki rozsączające

Zbiorniki rozsączające stosowane są w systemach kanalizacji deszczowej, mając na celu gromadzenie wody opadowej i jej infiltrację do gruntu. Są one często wykorzystywane w celu redukcji przepływu wody do sieci kanalizacyjnej, zmniejszenia ryzyka wystąpienia zatorów i podtopień oraz ochrony środowiska naturalnego.

Zbiorniki rozsączające składają się z korpusu zbiornika wykonanego z materiałów odpornych na korozję i działanie wody, systemu rurociągów doprowadzających wodę opadową, systemu drenażowego umożliwiającego infiltrację wody do gruntu oraz studzienek rewizyjnych zapewniających dostęp do urządzenia.

Realizacja zbiorników rozsączających powinna być przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) oraz normą PN-EN 752:2008, która określa wymagania dotyczące lokalizacji, montażu i eksploatacji zbiorników rozsączających.

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Zadzwoń lub napisz!

Przejdź do kontaktu
Potrzebujesz pomocy lub porady

Cześć, jestem Joanna
Zadaj mi pytanie