Zagospodarowanie wody -> Modułowe zbiorniki retencyjne

Modułowe zbiorniki retencyjne

Modułowe zbiorniki retencyjne służą do zbierania, magazynowania oraz kontrolowanego odprowadzania wody, co pozwala na ochronę terenów przed powodzią, zabezpieczanie systemów kanalizacyjnych oraz wspieranie infiltracji wody w glebę.

Elementy modułowych zbiorników retencyjnych to:

  • moduły zbiornika, wykonane z polietylenu, polipropylenu czy betonu.
  • geosyntetyki, czyli geomembrany, geokompozyty czy geosiatki, stosowane do stabilizacji gruntu, izolacji hydroizolacyjnej oraz ochrony modułów zbiornika przed uszkodzeniami mechanicznymi;
  • system rurociągów, wykonany z PVC, PE czy żeliwa;
  • studzienki rewizyjne i wpusty;
  • systemy filtracji, oczyszczające wodę opadową, obejmujące filtry piaskowe, separatory olejów czy separatory piasku.

Przy projektowaniu i instalacji modułowych zbiorników retencyjnych należy zwrócić uwagę na następujące dokumenty:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);
  • Norma PN-EN 752:2008, systemy kanalizacji zewnętrznej, która zawiera wytyczne dotyczące projektowania, montażu i eksploatacji systemów kanalizacji zewnętrznej, w tym modułowych zbiorników retencyjnych.

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Zadzwoń lub napisz!

Przejdź do kontaktu
Potrzebujesz pomocy lub porady

Cześć, jestem Joanna
Zadaj mi pytanie